ถ้อยแถลงเกี่ยวกับการค้าทาส

Thumbnail Thumbnail
นโยบายเกี่ยวกับการค้าทาสและการค้ามนุษย์ในปัจจุบัน

 

1. การค้าทาสและการค้ามนุษย์หมายถึงอะไร

ความเป็นทาส: การถืออำนาจความเป็นเจ้าของเหนือบุคคลหนึ่ง

ความเป็นทาสผูกมัด: ภาระผูกพันในการรับใช้ ซึ่งเกิดจากการบีบบังคับทางวาจาหรือทางกาย

แรงงานบังคับ: การทำงานหรือการบริการที่บังคับให้บุคคลหนึ่งทำภายใต้คำขู่ถึงการลงโทษ โดยที่บุคคลดังกล่าวไม่ได้เสนอตนด้วยความสมัครใจ

การค้ามนุษย์: การจัดให้มีหรือการอำนวยให้มีการเคลื่อนย้ายบุคคลอื่นเพื่อแสวงหาประโยชน์จากบุคคลดังกล่าว

1.1 กฎหมายเกี่ยวกับการค้าทาสและการค้ามนุษย์สมัยใหม่ครอบคลุมกิจกรรมสี่อย่าง

1.2 นโยบายนี้ครอบคลุมกิจกรรมทั้งสี่อย่างข้างต้น

 

2. เรื่องนี้เกี่ยวข้องกับเราอย่างไร

2.1 การค้าทาสสมัยใหม่เป็นอาชญากรรมที่มีความซับซ้อนและครอบคลุมหลายด้าน จึงจำเป็นที่ทุกฝ่ายที่ทำงานร่วมกับไดเวอร์ซี่ (เราหรือบริษัท) จำเป็นจะต้องมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหานี้ หากมองโดยผิวเผิน เรื่องนี้อาจดูเหมือนไม่เกี่ยวข้องกับไดเวอร์ซี่ แต่ในความเป็นจริงแล้ว กลับมีความเกี่ยวข้องอย่างมาก และเราทุกคนจำเป็นต้องตื่นตัวในเรื่องนี้

2.2 ในทางพื้นฐานที่สุด การป้องกันการแสวงหาประโยชน์จากมนุษย์และการค้ามนุษย์ รวมถึงการปกป้องแรงงานและชื่อเสียงของบริษัท คือแนวทางการทำธุรกิจที่ดี

2.3 กฎหมายค้าทาสสมัยใหม่ตระหนักถึงความสำคัญในการที่ธุรกิจสามารถและควรเข้ามามีบทบาทในการแก้ปัญหาการค้าทาส รวมทั้งสนับสนุนส่งเสริมให้ธุรกิจเข้ามามีบทบาทมากขึ้นในการแก้ปัญหาดังกล่าว

2.4 เพื่อเป็นการตอบสนองในเรื่องนี้ เราจำเป็นจะต้องให้ความสนใจอย่างใกล้ชิดในส่วนต่างๆ ดังต่อไปนี้:

2.4.1 ห่วงโซ่อุปทานของเรา

2.4.2 กิจกรรมที่เป็นการว่าจ้างบุคคลภายนอก โดยเฉพาะในพื้นที่ที่อาจมีการเฝ้าระวังไม่เพียงพอ

2.4.3 ภาคอุตสาหกรรมการทำความสะอาดและการรับจัดเลี้ยง รวมถึง ผู้จัดหาบริการ

2.4.4 การเป็นเจ้าภาพจัดเลี้ยงรับรองลูกค้า

 

3. ความรับผิดชอบ

3.1 ไดเวอร์ซี่ ในฐานะของบริษัท รวมไปถึงผู้จัดการและพนักงาน มีหน้าที่รับผิดชอบในการดำเนินการเพื่อให้แน่ใจว่า เพื่อนร่วมงานของตนได้รับการปกป้อง ได้รับการปฏิบัติอย่างเป็นธรรมและให้เกียรติ

3.2 ทุกคนจะต้องปฏิบัติตามนโยบายนี้และตระหนักว่า การปิดหูปิดตาไม่รับรู้ถึงการค้าทาสและการค้ามนุษย์สมัยใหม่นั้นเป็นสิ่งที่ยอมรับไม่ได้และไม่ใช่ทางเลือก

3.3 บริษัท

3.3.1 เราจะดำเนินการดังต่อไปนี้:

ก) กำหนดนโยบายและขั้นตอนที่ชัดเจน ซึ่งจะช่วยในการป้องกันการแสวงหาประโยชน์และการค้ามนุษย์ทั้งในส่วนขององค์กรของเราและห่วงโซ่อุปทานของเรา รวมไปถึงปกป้องแรงงานและชื่อเสียงของเรา

ข) แสดงความชัดเจนเกี่ยวกับนโยบายการสรรหาคนของเรา

ค) จัดให้มีการตรวจสอบห่วงโซ่อุปทานของเรา รวมทั้งการตรวจสอบคัดกรองผู้จัดหาบริการที่เป็นรายใหม่

ง) นำโดยการทำตัวเป็นตัวอย่าง โดยการตรวจสอบพนักงานและองค์กรนายหน้าสรรหาคนทั้งหมดอย่างเหมาะสม เพื่อให้แน่ใจว่า เรามีข้อมูลเกี่ยวกับผู้ที่ทำงานให้เราและผู้ทำงานร่วมกับเรา

จ) ดำเนินการเพื่อให้แน่ใจว่า เรามีกระบวนการพิจารณาเรื่องร้องทุกข์ที่เปิดกว้างและโปร่งใสสำหรับพนักงานทุกคน และมีการกำหนดขั้นตอนการรายงานที่ตรงไปตรงมาในการจัดการเรื่องร้องทุกข์ดังกล่าว

ฉ) ส่งเสริมการสร้างความตระหนักรู้ เพื่อให้พนักงานของเราทราบว่า เรากำลังมีการดำเนินการอะไรบ้างเพื่อส่งเสริมสภาพความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นสำหรับพนักงานของเราและบุคลากรที่ทำงานในอุตสาหกรรมนี้

ช) จัดทำแถลงการณ์ประจำปีที่ชัดเจน โดยระบุขั้นตอนต่างๆ ที่เราได้ดำเนินการไปแล้วในการป้องกันไม่ให้มีการค้าทาสและค้ามนุษย์ภายในห่วงโซ่อุปทานของเรา และเพื่อเป็นการแสดงให้เห็นว่า เรารับผิดชอบต่อพนักงานและลูกค้าของเราอย่างจริงจัง

3.4 ผู้จัดการ

3.4.1 ผู้จัดการจะดำเนินการดังต่อไปนี้:

ก) รับฟังข้อคิดเห็นของเพื่อนร่วมงานและต้องสามารถเข้าถึงได้

ข) ดำเนินการแก้ไขอย่างเหมาะสมในกรณีที่ได้รับทราบข้อมูลที่อาจบ่งชี้ว่า เพื่อนร่วมงานหรือบุคคลอื่นอยู่ในสถานการณ์ที่กำลังถูกแสวงหาประโยชน์

ค) ตื่นตัวอยู่ตลอดเวลาในการสังเกตหาสัญญาณบ่งชี้ของการค้าทาส (ดูหัวข้อ “การระบุการค้าทาส” ด้านล่าง)

ง) ส่งเสริมให้เพื่อนร่วมงานมีความตื่นตัว โดยการพูดคุยเกี่ยวกับปัญหาและจัดการฝึกอบรม เพื่อให้ทุกคนสามารถสังเกตเห็นสัญญาณบ่งชี้ถึงการค้าและการแสวงหาประโยชน์จากมนุษย์ รวมทั้งทราบถึงสิ่งที่จะต้องทำเมื่อพบสถานการณ์ดังกล่าว

จ) ใช้ประสบการณ์และดุลพินิจทางอาชีพในการพิจารณาสถานการณ์และดำเนินการแก้ไขอย่างเหมาะสม

3.5 พนักงาน

3.5.1 เราทุกคนมีหน้าที่ที่ต้องรับผิดชอบภายใต้นโยบายนี้ ไม่ว่าคุณจะอยู่ในบทบาทหรือความอาวุโสระดับใดก็ตาม คุณจะต้องดำเนินการดังต่อไปนี้:

ก) เปิดหูเปิดตาคอยสังเกตเหตุการณ์รอบตัว หากสงสัยว่า มีใครก็ตาม (เพื่อนร่วมงานหรือคนในห่วงโซ่อุปทานของเรา) กำลังถูกควบคุม ข่มขู่ หรือบังคับโดยบุคคลอื่นให้ทำงานหรือให้บริการ ให้ส่งรายงานโดยปฏิบัติตามขั้นตอนที่กำหนด (ดูหัวข้อ “การรายงานการค้าทาส”)

ข) ส่งรายงานโดยปฏิบัติตามขั้นตอนที่กำหนดในกรณีที่เพื่อนร่วมงานแจ้งให้คุณทราบถึงข้อมูลที่คุณเชื่อว่าน่าจะเป็นสัญญาณบ่งชี้ว่า กำลังมีการแสวงหาประโยชน์หรือปฏิบัติไม่ดีต่อเพื่อนร่วมงานคนดังกล่าวหรือบุคคลอื่น

ค) แจ้งให้เราทราบหากคุณเชื่อว่า ยังมีสิ่งอื่นๆ ที่เราสามารถทำได้เพื่อป้องกันไม่ให้มีการแสวงหาประโยชน์จากบุคคลอื่น

 

4. จุดเสี่ยง

 

4.1 จุดเสี่ยงหลักที่เราเผชิญในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการค้าทาสและการค้ามนุษย์สมัยใหม่ ได้แก่:

4.1.1 ห่วงโซ่อุปทาน

4.1.2 การสรรหาคนผ่านองค์กรนายหน้า

4.1.3 การสรรหาคนโดยทั่วไป

4.1.4 ลูกค้าในอุตสาหกรรมโรงแรม การทำความสะอาด และการจัดเลี้ยง

4.2 เราจะบริหารจัดการจุดเสี่ยงเหล่านี้ผ่านทางขั้นตอนปฏิบัติที่กำหนดในนโยบายนี้

 

5. ขั้นตอนปฏิบัติของเรา

5.1 คำแถลงเกี่ยวกับการต่อต้านการค้าทาส

5.1.1 เราจะจัดทำแถลงการณ์ประจำปีที่ชัดเจน โดยระบุขั้นตอนต่างๆ ที่เราได้ดำเนินการไปแล้วในการป้องกันไม่ให้มีการค้าทาสและค้ามนุษย์ภายในห่วงโซ่อุปทานของเรา และเพื่อเป็นการแสดงให้เห็นว่า เรารับผิดชอบต่อพนักงาน ผู้ที่ทำงานในห่วงโซ่อุปทาน และลูกค้าของเราอย่างจริงจัง

5.1.2 เราจะเผยแพร่แถลงการณ์นี้ผ่านทางเว็บไซต์ของเรา

5.1.3 แถลงการณ์ก่อนหน้าของเราจะยังคงสามารถเรียกดูได้บนเว็บไซต์ของเรา

5.1.4 แถลงการณ์ของไดเวอร์ซี่จะมีการกำหนดเรื่องต่างๆ ดังต่อไปนี้:

ก) สถานะของไดเวอร์ซี่ในตลาดโลก

ข) อุตสาหกรรมที่ไดเวอร์ซี่มีการทำธุรกิจอยู่

ค) ประเทศที่ไดเวอร์ซี่มีสาขาอยู่

ง) รายละเอียดเกี่ยวกับห่วงโซ่อุปทานของเรา

จ) จุดเสี่ยงหลักที่เราเผชิญ และแนวทางของเราในการหลีกเลี่ยงและป้องกันปัญหาการค้าทาสและการค้ามนุษย์สมัยใหม่

ฉ) มาตรการการดำเนินการที่เราได้ทำไปแล้ว เพื่อให้แน่ใจว่าจะสามารถลดโอกาสของการค้าทาสและการค้ามนุษย์ลงได้อย่างมาก ทั้งในส่วนของผู้จัดหาบริการ พนักงาน และผู้รับจ้างของเรา

5.1.5 เราจะทำการแจ้งไปยังบริษัทที่เราทำธุรกิจด้วยอย่างต่อเนื่องว่า เราจะไม่ยอมรับการแสวงหาประโยชน์จากมนุษย์ไม่ว่าจะในรูปแบบใดก็ตาม

5.1.6 เราจะดำเนินการเพื่อให้แน่ใจว่า สัญญาจ้างผู้ให้บริการของเรามีการระบุหัวข้อเกี่ยวกับการต่อต้านการค้าทาสและการค้ามนุษย์ ซึ่งมีผลบังคับใช้ตลอดทุกระดับของห่วงโซ่อุปทานของเรา โดยห้ามไม่ให้ผู้จัดหาบริการและพนักงานของผู้จัดหาบริการมีส่วนเกี่ยวข้องกับการค้าทาสหรือการค้ามนุษย์

5.1.7 เราจะดำเนินการเพื่อให้แน่ใจว่า เราสามารถที่จะตรวจสอบกระบวนการจัดหาได้ในทุกขั้นตอน และเราทราบว่าใครเป็นผู้จัดหาสินค้าและบริการให้แก่เรา โดยเรามีการเตรียมกลไกและกระบวนการต่างๆ ไว้แล้วสำหรับการตรวจสอบ ได้แก่:

ก) การติดตามที่มาของวัตถุดิบของผู้จัดหาของเรา

ข) การประเมินจุดเสี่ยงสำหรับผู้จัดหาและการจัดทำแบบสอบถามสำหรับผู้จัดหาบริการทั้งรายเก่าและรายใหม่

ค) การตรวจสอบผู้จัดหา

5.2 การสรรหาคน

5.2.1 การสรรหาคนผ่านองค์กรนายหน้า

ก) แผนกทรัพยากรบุคคลของเราจะปฏิบัติตามนโยบายบริษัทและเลือกใช้เฉพาะองค์กรนายหน้าสรรหาคนที่มีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับและมีการกำหนดไว้แล้วเท่านั้น เรามีการตรวจสอบองค์กรนายหน้าสรรหาคนอย่างละเอียดก่อนที่จะเพิ่มลงในรายชื่อองค์กรที่ได้รับอนุมัติของเรา ขั้นตอนการตรวจสอบนี้ประกอบด้วย:

1) การตรวจสอบประวัติและชื่อเสียง

2) การดำเนินการเพื่อให้แน่ใจว่าพนักงานที่ได้รับการสรรหาให้มีขอบข่ายงานที่เหมาะสม (เช่น วีซ่าทำงาน)

3) การดำเนินการเพื่อให้แน่ใจว่า องค์กรนายหน้ารับประกันว่า ได้มีการตรวจสอบบุคคลที่สรรหาให้อย่างเหมาะสมแล้ว

ข) เราจะดำเนินการตรวจทานองค์กรนายหน้าที่เลือกใช้เป้นประจำ

5.3 การสรรหาคนโดยทั่วไป

ก) เราจะดำเนินการเพื่อให้แน่ใจว่า พนักงานทั้งหมดมีสัญญาว่าจ้างงานเป็นลายลักษณ์อักษร และพนักงานดังกล่าวไม่ต้องจ่ายค่าธรรมเนียมใดๆ ทั้งทางตรงและทางอ้อมเพื่อให้ได้งาน

ข) เราจะดำเนินการเพื่อให้แน่ใจว่า พนักงานสามารถทำงานในสหราชอาณาจักรได้อย่างถูกกฎหมาย

ค) เราจะทำการตรวจสอบชื่อและที่อยู่ของพนักงานของเรา (การที่พนักงานจำนวนมากระบุที่อยู่เดียวกัน อาจเป็นการบอกถึงการอาศัยอยู่ร่วมกันเป็นจำนวนมากในสถานที่เดียวกัน ซึ่งมักจะเป็นสัญญาณบ่งชี้ถึงการแสวงหาประโยชน์จากมนุษย์)

ง) เราจะให้ข้อมูลแก่พนักงานใหม่ทั้งหมดเกี่ยวกับสิทธิตามกฎหมาย รวมถึง ค่าจ้างขณะลาป่วย ค่าจ้างขณะลาพักร้อน และสิทธิประโยชน์อื่นๆ ที่พนักงานมีสิทธิ์ที่จะได้รับ

5.4 ในกรณีที่เราสงสัยว่ามีการแสวงหาประโยชน์ผ่านทางกระบวนการสรรหาคนของเรา แผนกสรรหาบุคคลจะส่งรายงานโดยปฏิบัติตามขั้นตอนที่กำหนด (ดูหัวข้อ “การรายงานการค้าทาส”)

 

6. การระบุการค้าทาส

6.1 เหยื่อของการค้าทาสจะมีความแตกต่างจากเหยื่ออาชญากรรมทั่วไป เหยื่อบางรายอาจยังไม่ทราบว่าตนเองกำลังถูกแสวงหาประโยชน์ และไม่ทราบว่าตนเองมีสิทธิที่จะได้รับความช่วยเหลือและการสนับสนุน อย่างไรก็ตาม สัญญาณต่อไปนี้สามารถที่จะใช้ระบุได้ว่า บุคคลหนึ่งอาจกำลังตกเป็นเหยื่อขอการค้าทาสหรือการค้ามนุษย์:

6.1.1 บุคคลดังกล่าวไม่ได้เป็นผู้ถือหนังสือเดินทาง เอกสารระบุตัวตน หรือเอกสารเดินทางของตนเอง

6.1.2 บุคคลดังกล่าวมีลักษณะท่าทางเหมือนถูกผู้อื่นสอนหรือฝึกให้ทำพฤติกรรมนั้นๆ

6.1.3 บุคคลดังกล่าวปล่อยให้ผู้อื่นพูดแทนตนเอง แม้คุณจะกำลังพูดกับบุคคลนั้นโดยตรงก็ตาม

6.1.4 มีผู้พาบุคคลดังกล่าวมาส่งและรับกลับจากที่ทำงาน

6.1.5 บุคคลดังกล่าวชอบแยกตัวสันโดษและมีท่าทีแสดงถึงความกลัว

6.1.6 บุคคลดังกล่าวไม่สามารถติดต่อเพื่อนหรือครอบครัวได้อย่างอิสระ

6.1.7 บุคคลดังกล่าวมีปฏิสัมพันธ์ทางสังคมจำกัดหรือไม่ติดต่อกับผู้อื่นนอกจากในสภาพแวดล้อมที่ตนเองอยู่ นอกจากนี้ ยังมีสัญญาณอื่นๆ นอกเหนือจากที่ระบุข้างต้นเช่นกัน

6.2 บุคคลหนึ่งอาจแสดงสัญญาณบ่งชี้ถึงการตกเป็นเหยื่อของค้ามนุษย์หลายข้อตามข้างต้น แต่ก็อาจไม่ได้เป็นเหยื่อของการค้าทาสหรือการค้ามนุษย์แต่อย่างใด โดยส่วนใหญ่แล้ว คุณจะสามารถสังเกตเห็นภาพใหญ่ของสถานการณ์ของบุคคลหนึ่งได้ ซึ่งอาจเป็นการบอกว่า มีอะไรบางอย่างไม่ถูกต้องเกิดขึ้น

6.3 หากคุณสงสัยว่ามีการค้าทาสหรือการค้ามนุษย์ ให้รายงานไปยังผู้จัดการของคุณหรือแจ้งไปที่: https://secure.ethicspoint.com/domain/media/en/gui/53084/index.html

 

7. การรายงานการค้าทาส

7.1 การแจ้งให้ใครสักคนหนึ่งทราบเกี่ยวกับสิ่งที่คุณกังวลอาจสามารถช่วยยับยั้งการแสวงหาประโยชน์หรือการข่มเหงอีกบุคคลหนึ่งได้

7.2 หากคุณเชื่อว่ากำลังมีบุคคลที่อาจได้รับอันตราย ควรโทรแจ้ง 191 ทันที

7.3 หรือคุณควรปรึกษากับหัวหน้าแผนกห่วงโซ่อุปทานในประเทศของคุณเกี่ยวกับสิ่งที่คุณกังวล (ดูรายละเอียดได้จากไดเรกทอรี Workday) โดยหัวหน้าของคุณจะเป็นผู้ตัดสินใจมาตรการการดำเนินการ รวมถึง ให้คำแนะนำเพิ่มเติมหรือส่งรายงานไปยัง https://secure.ethicspoint.com/domain/media/en/gui/53084/index.html.

7.4 เหยื่อบางรายอาจไม่ต้องการความช่วยเหลือ หรืออาจมีบางสถานการณ์ที่การรายงานเหตุการณ์ค้ามนุษย์อาจส่งผลให้เหยื่อตกอยู่ในอันตรายได้ ดังนั้น จึงสำคัญมากที่หากไม่มีอันตรายเร่งด่วน คุณควรปรึกษากับหัวหน้าแผนกห่วงโซ่อุปทานของคุณเกี่ยวกับเรื่องนี้ก่อนที่จะดำเนินการใดๆ

 

8. การฝึกอบรม

8.1 เรามีการจัดการฝึกอบรมโดยผู้เชี่ยวชาญให้แก่พนักงานทุกคน ซึ่งมีส่วนเกี่ยวข้องกับการสรรหาคนเข้าทำงานและห่วงโซ่อุปทานของเรา

8.2 เรามีการฝึกอบรมด้านการเฝ้าระวังทั่วไปสำหรับพนักงานทุกคนผ่านทางหัวหน้าทีมหรือผู้จัดการ โดยใช้หลักสูตรการฝึกอบรมแบบออนไลน์

 

9. การตรวจสอบติดตามขั้นตอนปฏิบัติของเรา

9.1 เราจะทบทวนนโยบายต่อต้านการค้าทาสของเราเป็นประจำอย่างน้อยปีละครั้ง โดยเราจะมีการให้ข้อมูลและ/หรือการฝึกอบรมในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงนโยบาย