โครงการเพื่อสร้างสร้างคุณค่าร่วม

CSV Header CSV Header

โครงการความรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social Responsibility หรือ CSR) ของไดเวอร์ซี่เป็นพลังขับเคลื่อนให้เราทำงานร่วมกับพันธมิตรที่หลากหลายจากทั่วโลก เพื่อปรับปรุงคุณภาพชีวิตของชุมชนที่เรามีธุรกิจอยู่ การทำงานเป็นอาสาสมัครของพนักงานของเรา การให้ความช่วยเหลือเมื่อเกิดเหตุภัยพิบัติ และการบริจาคผลิตภัณฑ์ เป็นสิ่งที่แสดงให้เห็นถึงความพยายามของไดเวอร์ซี่ในการเป็นพลเมืององค์กรที่ดี อย่างไรก็ตาม สิ่งที่ทำให้ไดเวอร์ซี่แตกต่างจากองค์กรอื่นๆ ก็คือการต่อยอดจาก CSR ไปเป็นการสร้างคุณค่าร่วม (Creating Shared Value หรือ CSV) โดยเรามีการร่วมมือกับลูกค้า และองค์การนอกภาครัฐ (NGO) ในการแก้ปัญหาทั้งทางสังคมและสิ่งแวดล้อม โครงการสร้างประโยชน์สำหรับทุกฝ่าย เช่น Soap For Hope และ Linens For Life มีส่วนช่วยในเรื่องความยั่งยืนทั้งสามส่วน ไม่ว่าจะเป็นสังคม สิ่งแวดล้อม และการเงิน

 

SOAP FOR HOPE™

ในแต่ละปี มีเด็กกว่า 7 ล้านคน เสียชีวิตเนื่องจากโรคที่สามารถป้องกันได้ด้วยการล้างมือ และในแต่ละปี โรงแรมขนาด 400 ห้อง ก่อให้เกิดขยะจากสบู่ก้อนมากถึง 3.5 ตัน ขยะสบู่นี้มักจะถูกนำไปฝังกลบหรือถูกส่งไปยังโรงรีไซเคิลขยะทั่วโลก ซึ่งก่อให้เกิดค่าใช้จ่ายจำนวนมหาศาลแก่ธุรกิจโรงแรม 

นี่คือเหตุผลที่เราตั้งโครงการ Soap for Hope ขึ้นมา เพื่อเป็นการสอนคนในชุมชนที่มีความเสี่ยงให้นำเศษสบู่จากโรงแรมมาผลิตเป็นสบู่ก้อนใหม่

Soap For Hope

 

LINENS FOR LIFE™

โครงการ Linens for Life มีเป้าหมายง่ายๆ แต่ทรงพลัง นั่นคือ การให้ความช่วยเหลือแก่ผู้สูญเสียที่อยู่อาศัยจากเหตุภัยพิบัติ โดยความร่วมมือจากไดเวอร์ซี่ และลูกค้าในกลุ่มธุรกิจโรงแรม โครงการนี้ช่วยให้หลายๆ ครอบครัวภายในชุมชนมีรายได้เพิ่ม โดยการนำผ้าที่โรงแรมไม่ใช้แล้วมาเปลี่ยนให้เป็นสินค้าใหม่ที่มีประโยชน์ ซึ่งคนเหล่านี้สามารถนำไปขายได้ ธุรกิจโรงแรมเองก็สามารถรีไซเคิลผ้าที่ไม่ใช้แล้วด้วยวิธีการที่สามารถสร้างความแตกต่างให้แก่ชุมชนได้ พร้อมทั้งช่วยเหลือผู้ที่ต้องสูญเสียทุกสิ่งทุกอย่างไปเนื่องจากภัยพิบัติทางธรรมชาติ รวมถึงผู้ที่อาศัยอยู่ในค่ายผู้อพยพ

คนในชุมชนจะได้รับการฝึกอบรมเบื้องต้นเกี่ยวกับวิธีการตัดเย็บผ้าและการใช้เครื่องเย็บผ้าที่ไดเวอร์ซี่บริจาคให้ ในขณะที่องค์กรการกุศลในชุมชนจะได้รับการฝึกอบรมเกี่ยวกับการดำเนินการโครงการนี้ หลังจากได้รับการฝึกอบรมแล้ว คนเหล่านี้สามารถที่จะทำงานในอาคารรวมของค่ายผู้อพยพ เพื่อให้ชีวิตใหม่แก่ผ้าไม่ใช้แล้วที่โรงแรมเป็นผู้บริจาคให้ สินค้าที่ผลิตจากผ้าไม่ใช้แล้ว ประกอบด้วย ปลอกหมอน ถุงผ้า และเสื้อผ้าแบบง่ายๆ ซึ่งจะถูกนำไปจำหน่ายเพื่อให้ผู้ผลิตสินค้าเหล่านี้มีรายได้

Linens For Life